I en bostadsrättsförening har styrelsen en stor handlingsfrihet att godkänna medlemskap i samband med upplåtelse, medan det är svårare att neka medlemskap vid överlåtelse. Det finns inte någon rätt för en köpare att överklaga ett nekande från styrelsen vid upplåtelse som det finns vid överlåtelse. Det finns dock två undantag. När föreningen har tecknat ett förhandsavtal eller för en hyresgäst vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Då måste medlemskapet godkännas i samband med upplåtelsen. Vid överlåtelse kan styrelsens vägran om inträde i föreningen hänskjutas till hyresnämnden inom en månad från den dag man fick del av beslutet (BRL 2 kap 10§)

Bostadsrättslagen bygger på att bostadsrätt endast får upplåtas till medlemmar. Upplåtelseavtalet ger automatiskt medlemskap (BRL 1 kap 3§) liksom att en överlåtelse automatiskt medför att medlemskapet upphör vid överlåtelse (BRL 2 kap 11§). Man behöver alltså inte ansöka om utträde ur föreningen när lägenheten säljs vidare.