Styrelsen för Brf Löjtnantshjärtat vägrade ta ställning till köparnas ansökan om medlemskap i samband med en överlåtelse som skedde innan lägenheten var färdigställd och tillträdd av säljaren. Styrelsen anförde att det kan vara svårt att få resterade betalning av de ursprungliga köparna i samband med tillträdet eftersom de inte längre är bostadsrättshavare. Köparna klagade över styrelsens beslut i Hyresnämnden (Ärende 19-11, 2011-04-01) som gav köparna rätt att bli medlemmar i föreningen och överta lägenheten i enlighet med upprättat överlåtelseavtal.

Hyresnämnden anförde bl.a. följande:

Det står en bostadsrättshavare fritt att överlåta sin bostadsrätt. En annan sak är att styrelsens beslut om medlemskap i praktiken får betydelse för den medlem som överlåtit sin bostadsrätt eftersom överlåtelsen blir ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen. Säljarna har alltså utnyttjat sin rätt att överlåta lägenheten. Att bostadslägenheten varken färdigställts eller tillträtts saknar betydelse för frågan om bostadsrätten upplåtits respektive överlåtits.

Styrelsen för Brf Löjtnantshjärtat har gjort gällande att det kan bli problematiskt för föreningen att senare kräva betalning av säljarna om de utträder ut föreningen utan att dessförinnan fullgöra sin betalningsskyldighet. Av bostadsrättslagen (7 kap 14 § och 16 a § första stycket) följer att en bostadsrättsförening har en legal panträtt för sina fordringar på bl.a. insats och upplåtelseavgift. Bestämmelsen innebär att bostadsrätten kan säljas genom Kronofogdens försorg och bostadsrättsföreningen Löjtnantshjärtat kan erhålla betalning ur den köpeskilling som inflyter om säljarna inte betalar resterande del av insatsen och upplåtelseavgiften. Att bostadsrätten dessförinnan överlåtits påverkar inte denna rätt.

Hyresnämndens beslut överklagades till Svea Hovrätt (Mål ÖH 3374-11 2011-11-21) som avslog överklagandet med motiveringen att det föreningen anfört i Hovrätten inte motiverar någon annan bedömning än den som hyresnämnden gjort.